Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Първи риск"

Застраховка „Първи риск”
 
Застраховката се прилага за движимо и недвижимо имущество на физически лица, включително сгради (апартамент или къща), обзавеждане, битова техника и други.
 
Застрахователното покритие е конструирано с цел предоставяне на максимално широко покритие при минимално възможна цена. Обхватът на покритието се договаря на пакетен принцип, чрез избор от Ваша страна на една от следните стандартни клаузи:
  • Основно покритие, включващо рисковете пожар, природни бедствия (буря, проливен дъжд, градушка, наводнение и др. подобни), теч на тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, разходи за ограничаване на вредите и гражданска отговорност вследствие застрахователно събитие.
  • Оптимално покритие, при което към посочените по-горе се добавят земетресение, злоумишлени действия на трети лица и разходи за отстраняване на развалини и останки.
  • Максимално покритие, при които се добавят също и късо съединение, токов удар и кражба чрез взлом или с техническо средство на домашна аудио-визуална или компютърна техника.  
Застрахователните суми  също се определят чрез избор на стандартни варианти, като в общия случай размерът им е достатъчен за покриване на частични щети.
 
Сключването на застраховката е максимално опростено и без необходимост от опис на имуществото. Застраховката не може да бъде сключена в полза на банка-кредитор.
 
Застрахователната премия се определя на база тарифата на ЗК „Надежда” АД и е в диапазона от от 28,00 лв. до 76,00 лв. в зависимост от избраните от Вас обхват на покритието и вариант за застрахователни суми.   
Компанията осигурява и определяне на застрахователното обезщетение от независими експерти и своевременното му плащане с оглед адекватна защита на своите клиенти.

Характерно е, че щетите се плащат в пълен размер (но не повече от приложимата застрахователна сума) при първото застрахователно събитие; при второто и следващите събития, ако има такива, се прилага подзастраховане според отношението между остатъка от застрахователната сума и действителната стойност на имуществото.  

Документи


Общи условия - Имущество "Първи риск" 219 Kb (pdf) свали